Carta valorilor

De ce facem politică? Cum credem că ar trebui să arate o societate „ideală”? Care ni se pare dinamica firească a politicii? Cât de implicat trebuie să fie statul în viața economică? Dar în viața privată? Unde plasăm România în lume? Și care este locul educației în societate?

La aceste întrebări se vor găsi răspunsuri în valorile și principiile după care ne orientăm. Aceasta este busola noastră morală și politică.

Libertate

Libertatea reprezintă principala resursă a persoanei de a se afirma deplin într-o lume în care ideile și inițiativele sunt sursă de identitate și prosperitate. Libertatea este acea valoare fundamentală pe care Europa a transmis-o din generație în generație și pe care avem datoria civică și politică de a o apăra și de a o cultiva. România trebuie să învețe din ororile secolului trecut și să evite cu orice preț repetarea lor. Grija pentru individ și pentru libertatea acestuia este o datorie absolută a unei bune guvernări și o garanție împotriva totalitarismului, autoritarismului și a arbitrarului puterii politice. Un om poate fi liber doar atunci când statul, fără a afecta libertatea celorlalți, îi garantează respectarea drepturilor fundamentale, a proprietății private și îi oferă un cadru juridic și fiscal stabil și predictibil, când administrația lucrează exclusiv în favoarea cetățeanului și nu împotriva lui, când justiția îl apără de abuzuri și de nedreptăți și îi creează cadrul favorabil dezvoltării ca individ și al unei vieți prospere, într-o societate sigură, unde domnește legea și încrederea între membrii ei. Nemaifiind încătușat de forțe exterioare, dispunând de cadrul unei dezvoltări pe măsura aptitudinilor și având acces la resursele societății, individul trebuie să-și găsească libertatea interioară de a fi stăpân pe alegerile sale. El trebuie să-și poată exercita voința în acord cu propria conștiință. Astfel, un om este cu adevărat liber atunci când în deciziile sale este condus de propria rațiune.

Democrație

România trebuie să pășească într-o democrație liberală, reprezentativă, autentică. Democrația nu se construiește printr-un vot exercitat o dată la câțiva ani, ci prin efortul cotidian al fiecărui cetățean dispus să se implice și să participe prin mijloace democratice la consolidarea acesteia. Dictatura personală sau oligarhică este o amenințare constantă, iar democrația nu este, după cum ne-o arată istoria ultimilor 30 de ani, ireversibilă. Singura protecție împotriva acestui pericol este respectarea scrupuloasă a separației și a echilibrului puterilor în stat. A trăi într-un stat de drept înseamnă a beneficia de garanția unui tratament egal în fața legii, atât pentru guvernanți cât și pentru guvernați. Într-o societate care a trecut prin experiența dictaturii și a economiei planificate, implicarea cetățeanului în actul politic reprezintă singura soluție pentru refacerea încrederii între societate și partidele politice. Transparența în administrație reprezintă însă efortul minim și necesar al statului pentru a răspunde interesului cetățenilor. Grupurile de inițiativă locale aduc în atenția publică probleme reale ale cetățenilor, iar un partid modern își construiește politicile publice pornind de la acestea, devenind o cutie de rezonanță la nivel național pentru formele participative locale. Suntem responsabili de acțiunile noastre politice și respingem seducția populismului și a xenofobiei. Credem că politica trebuie separată de religie, pentru a respecta pe deplin dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, și pentru ca acest drept să nu fie invocat pentru a limita alte drepturi fundamentale. Democrația nu poate supraviețui decât cu garantarea libertății de expresie, de asociere și manifestare pașnică, precum și a dreptului de a avea acces neîngrădit la informații de interes public. Susținem internetul neutru și liber, precum și libertatea presei, inclusiv jurnalismul profesionist și onest, necondiționat de sursele de finanțare și subordonat numai interesului public.

Justiție

O societate liberă și dreaptă se construiește doar cu instrumentele democrației. Cu toții ne naștem egali în drepturi, de unde rezultă, așadar, că răspundem egal în fața legii. Îndeplinirea acestei condiții este ceea ce face diferența între cetățean și un simplu subiect de drept. Nimeni nu este mai presus de lege, iar cu toții răspundem pentru faptele noastre în fața justiției. Imunitatea politicienilor nu poate fi invocată decât pentru opiniile lor politice. Egalitatea în fața legii este asigurată printr-o justiție independentă și imparțială și printr-o legislație nediscriminatorie. Orice încălcare a independenței justiției ne apropie de o dictatură. Fără o justiție în care să avem încredere nu putem fi și nu ne putem simți liberi. Sprijinim lupta anticorupție pentru a readuce societatea românească într-o competiție onestă bazată pe reguli transparente. Fără condiții stricte de integritate, societatea noastră va rămâne o societate înapoiată și săracă. O justiție credibilă este o justiție eficientă și accesibilă. Fiecare persoană trebuie să aibă cu adevărat acces la justiție, indiferent de statut social, educație, etnie sau orice alt criteriu discriminatoriu. Orice justițiabil trebuie să aibă parte de un proces echitabil și de soluționarea cauzei sale într-un termen rezonabil

Inițiativă privată

Spiritul antreprenorial este o manifestare a libertății și creativității individului în economie. El trebuie cultivat și sprijinit prin educație, prin flexibilizarea și debirocratizarea administrației cât și printr-un cadru legal și fiscal predictibil. Stimularea investițiilor, stabilitatea mediului de afaceri, precum și garantarea proprietății private sunt condiții esențiale pentru o economie prosperă. Economia de piață s-a dovedit în decursul timpului cea mai bună cale pentru a scoate mase de oameni din sărăcie. Răspândirea capitalismului și a principiilor pieței libere către cvasi-majoritatea statelor din lume în ultimele decenii a permis dezvoltarea societății umane și crearea condițiilor pentru o ameliorare continuă. Credem că piața liberă, atât prin inițiative economice cât și prin inițiative civice sau politice, va reuși să schimbe România. Credem că prosperitatea nu poate fi legiferată, aceasta vine ca urmare a unui sistem economic performant – unul dinamic, flexibil și capabil să ofere soluții pentru cât mai multe dintre nevoile societății. Bunăstarea tuturor depinde direct de performanța economică.

EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI CERCETARE PERFORMANTĂ

Creșterea calității sistemului de educație este o condiție esențială pentru dezvoltarea personalității și asigurarea viitorului fiecărui individ în parte și pentru accelerarea ritmului dezvoltării economice și sociale a României. Prosperitatea nu poate veni decât ca urmare aunei schimbări radicale a învățământului în vederea adaptării noilor generații la piața muncii. Credem că educația trebuie să fie o prioritate națională și principala investiție în oameni pentru un viitor mai bun. Profesorul joacă un rol decisiv în dezvoltarea elevilor săi. Din acest motiv, lui îi revine misiunea de a fi mentor, model, sursă de inspirație. Formarea unui corp profesoral bine pregătit și motivat, dedicat meseriei sale trebuie să fie o prioritate. Pe de altă parte, creativitatea copiilor reprezintă o resursă extrem de prețioasă, cu o importanță deosebită atât pentru ei, cât și pentru viitorul societății noastre, iar școala trebuie să încurajeze valorizarea acestei creativități. Ea este un factor esențial în dezvoltarea personală a copiilor și trebuie să le insufle valorile umaniste ale societății în care trăim. Activitățile extra-curriculare vor întări accesul la cultură, factor determinant pentru coeziunea și participarea socială și pentru o educație deschisă și diversă. Sistemul de educație trebuie gândit în spiritul egalității de șanse și al diminuării decalajelor socio-economice – principii de bază ale democrației reprezentative moderne. Recunoaștem importanța atât a unui sistem de învățământ puternic, finanțat de stat, cât și a învățământului privat, precum și libertatea fiecăruia de a alege, atât învățământul teoretic, umanist, științific, cât și cel tehnic, profesional și vocațional, pentru că diversitatea unei societăți libere trebuie încurajată în folosul tuturor. Universitățile trebuie să fie prin excelență un spațiu al inovării, al performanței și al viitorului. Numai prin sprijinirea universității ca loc de formare a cetățeanului educat, competent în domeniul său, cu spirit critic și apt să facă față unei pieți a muncii în continuă modificare se poate tinde către menținerea rolului ei fundamental într-o democrație. Autonomia universitară extinsă, libertatea garantată în definirea programelor de cercetare și predare, independența față de influența politică sunt, toate, condiții obligatorii care trebuie armonizate cu politici publice coerente de finanțare inteligentă a universităților. Într-o lume în care cunoașterea reprezintă valoarea cea mai de preț, cercetarea științifică fundamentală joacă un rol mai important ca niciodată, propagă prestigiul științific al țării pe plan internațional, canalizează energiile creative și constituie un motor al sistemului de educație și al cercetării aplicative. Succesul dezvoltării întregului sector al cercetării depinde esențial de resursa umană, de numărul și pregătirea cercetătorilor, de eficiența alocării resurselor. Eficiența cercetării, atât a celei aplicative cât și a celei fundamentale, este elementul cheie al progresului cunoașterii științifice, inovării și dezvoltării tehnologice, asigurând calitatea vieții și bunăstarea cetățenilor.

Cultură vie

Munca artistului este atât o expresie a creativității individuale, cât și o necesitate pentru închegarea unor valori comune. Ea este o resursă fundamentală a dezvoltării durabile, un motor pentru dezvoltarea economiei locale și a comunităților. Prin artă sau în artă oamenii se întâlnesc, dincolo de gen, de limbă, de generații. Cultura și arta aduc oamenii împreună, refac țesutul social fragmentat, construiesc solidaritate între oameni, întăresc apartenența lor la un grup social mai larg, la o comunitate. Cultura creează identitate locală, regională și națională. Arta diversifică viața, produce moduri inovative de înțelegere a lumii și oferă adesea soluții pentru cele mai presante probleme ale momentului. Un mediu cultural independent poate contribui esențial la progresul societății, la dezvoltarea unui spirit inovator și autentic. Credem că acesta trebuie sprijinit asemenea sectorului cultural public, prin încurajarea antreprenoriatului artistic și cultural și măsuri ce vizează sarcina fiscală, servicii sociale, educație și dezvoltare durabilă. Între patrimoniul istoric și cultura vie există o legătură indisolubilă, patrimoniul fiind o resursă non-regenerabilă de identitate și de creativitate, o provocare pentru artiștii contemporani de a regândi și reinterpreta teme artistice mereu vii. Monumentele de patrimoniu reprezintă un izvor de evaluare și confirmare a prezenței noastre în istorie. Ele generează în spațiul civic noi forme de manifestare și de efervescență ale comunității în general, precum și acțiuni ale unor asociații civice și culturale de a regândi spațiul public și de a-l investi cu noi valențe.

Sănătate

Credem că starea de sănătate trebuie înțeleasă nu doar ca absența bolii, ci ca o bunăstare fizică, mentală și socială. De aceea, sistemul de sănătate românesc trebuie să aibă multe alte coordonate pe lângă cele curative și trebuie să devină cu adevărat o prioritate națională. Prevenția prin educație medicală, educație pentru nutriție, sport, depistarea precoce și controalele periodice trebuie să fie componente esențiale ale oricărui sistem de sănătate, pentru costuri cât mai mici și o viață cât mai lungă. Recunoaștem dreptul la sănătate al fiecărei persoane ca fiind un drept fundamental. Vrem ca pacientul să fie tratat cu demnitate și să aibă acces la servicii medicale de calitate în mod echitabil. Indiferent de venituri, toți cetățenii trebuie să beneficieze de o îngrijire adecvată. Susținem un sistem medical de stat completat de cel privat în interesul cetățeanului, pentru ca acesta să beneficieze de o gamă completă de servicii medicale cât mai performante.

Protecția mediului

Grija pentru mediu și armonia dintre om și natură sunt o prioritate pentru USR. Urmărim protejarea vieții în ansamblul ei, protecția animalelor, conservarea biodiversității și a habitatelor, salvarea pădurilor, îmbunătățirea calității aerului și a apei, reciclarea și reutilizarea deșeurilor, dezvoltarea în echilibru cu mediul, precum și accesul la energie verde. Recunoaștem capacitatea animalelor de a simți, de a suferi și de a se bucura. Respectul față de animale este o datorie morală a fiecărei ființe umane. Recunoaștem de asemenea valoarea distinctă pe care o reprezintă întreaga faună și indivizii săi pentru omenire. În viziunea noastră, dezvoltarea societății în echilibru cu natura este o prioritate a lumii în care trăim. Există alternative la metodele poluante de a produce energie, sau de a dezvolta infrastructura, metode care iau în calcul natura și care aduc beneficii comunităților locale, iar noi suntem hotărâți să le punem în aplicare și să promovăm această schimbare de paradigmă. Facem parte dintr-un sistem global, grav afectat azi de schimbările climatice. România trebuie să-și îndeplinească obligațiile de reducere a emisiilor cu efect de seră și de adaptare la noile condiții climatice pentru a-și proteja proprii cetățeni de efectele încălzirii globale. Alături de protejarea și conservarea patrimoniului natural, tranziția către o economie circulară este o prioritate. USR se angajează să contribuie la garantarea dreptului constituțional la un mediu sănătos al tuturor cetățenilor, într o lume în care adesea primează doar gândirea pe termen scurt.

Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea României necesită o viziune pe termen lung, care să includă, pentru toate regiunile istorice, realizarea unei infrastructuri moderne, exploatarea responsabilă a resurselor naturale, protejarea mediului și a patrimoniului construit. Susținem regenerarea urbană a zonelor istorice și conservarea peisajelor culturale. Protejarea patrimoniului nostru natural primează în fața unor proiecte ce par profitabile pe termen scurt, dar sunt periculoase și dezavantajoase pe termen lung. Susținem o dezvoltare durabilă prin care vom putea satisface nevoile prezentului, fără a răpi șansa generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor. Susținem, de asemenea, un model de agricultură care să asigure echilibrul între dezvoltarea economică și socială a comunităților rurale, creșterea economică și protejarea mediului. Numai angajându-ne pentru realizarea unei economii care să se dezvolte protejând mediul putem face tranziția către o economie circulară. România trebuie să conștientizeze valoarea patrimoniului său natural și să îl protejeze într-un mod adecvat. Iar, pentru aceasta, ne asumăm responsabilitatea de a crea un viitor mai verde și mai curat.

Egalitatea de șanse

Într-o societate ideală, fiecare ar trebui să aibă libertatea propriilor decizii și responsabilitatea propriului destin. În România de azi, însă, o parte a cetățenilor sunt împiedicați să dispună de această libertate, constrânși fiind de sărăcie, de lipsa educației, de diferite forme de violență, de abandonul școlar tot mai frecvent și de accesul dificil la sistemul de sănătate. Avem datoria de a fi solidari cu cei aflați în nevoie. Luptăm împotriva oricărei forme de discriminare, indiferent care ar fi motivele ei: sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, orientarea sexuală, identitatea de gen, averea, nașterea, o dizabilitate sau vârsta, precum și toate celelate criterii de nediscriminare prevăzute de dreptul european. În lipsa unei egalități reale de șanse nu putem avea cetățeni formați într-un spirit independent, maturi și responsabili – baza adevărată a unei competiții sănătoase între indivizi și proiecte, a unui dialog social autentic între toate segmentele societății. Mai mult decât atât, egalitatea de șanse oferă cheia unei participări depline a cetățenilor în dinamica societății și în decizia politică. Alternativa viabilă pentru cetățenii aflați în dificultate este să fie sprijiniți pentru integrarea lor reală în viața societății. Este vital să putem oferi tuturor un acces real a educație de calitate și la sănătate, să creăm o plasă de siguranță pentru cei vulnerabili pentru a construi o societate echitabilă și incluzivă. Femeile pot și trebuie să aibă oportunități reale de a contribui cu competența și eficiența lor în toate deciziile majore ce țin de buna guvernare a societății, printr-o adecvată reprezentare politică și instituțională, pe criterii de profesionalism și meritocrație. Credem că statul are rolul de a lua toate măsurile necesare realizării acestui obiectiv și pentru combaterea fenomenului de violență domestică.

Profesionalizare și meritocrație în serviciul public

Construim o societate în care românii să-și regăsească mândria de a avea o meserie, în care să putem conta pe gradul de calificare și corectitudinea profesioniștilor. Credem în dreptul fiecăruia de a se realiza prin profesia sau meseria aleasă. Munca, desfășurată în condiții decente și corect plătită, este motorul fundamental al prosperității, al progresului și al coeziunii sociale. Calificarea profesională și meritocrația trebuie să redevină criterii de validare în societate. În administrație, dorim o revitalizare a eticii serviciului public, care să confere funcționarilor publici demnitatea de care au nevoie pentru a imprima civilitate și corectitudine ca marcă a unei administrații puse în slujba cetățeanului. Meritocrația trebuie să fie reconsiderată ca valoare centrală a angajării și promovării în rândurile administrației publice, în locul servilismului și al relațiilor clientelare. Digitalizarea este o cale importantă de acces a cetățenilor la serviciul public. Lipsa alternativelor decente în zonele defavorizate și precaritatea muncii sunt probleme mai vechi, dar care se acutizează din pricina absenței cronice de soluții în legislație și în politicile publice. Diversificarea ofertei de angajare trebuie sprijinită prin accesul la educație continuă și mobilitate profesională către noile industrii. Drepturile angajaților trebuie să-și găsească un sprijin în structuri asociative competitive și depolitizate care să combată abuzurile unor angajatori.

Împlinirea omului prin ceilalți

Nevoia împărtășită a omului de a se împlini prin afecțiune și de a o vedea recunoscută de către cei din jur îi aduce acestuia siguranță și stabilitate. Spiritul de comuniune, solidaritate, apartenența la o cultură și împărtășirea unor valori comune, transmiterea acestora în chip firesc către generațiile viitoare sunt surse perene de identitate. În acest context, valorile fundamentale pe care le încorporează familia, definită în sensul dinamicii societății contemporane, constituie o bogăție reală în bunul mers al oricărei societăți civilizate. Opțiunile de viață personale diferite cer însă abordări diferite. Libertatea fiecărui cetățean impune respect pentru opțiunea lui de viață. Există azi în România tipuri de familii diferite, cum ar fi familii monoparentale, familii unde bunicii își cresc nepoții, familii compuse din mame adolescente care au la rândul lor copii și părinții lor, copii fără familie, familii cu mulți copii. Sentimentul de apartenență și apropiere familială e o dorință profund umană. De aceea, diversele tipuri de relații și de afecțiune între oameni impun recunoaștere și sprijin. Cuplurile alcătuite din persoane din același sex au și ele dreptul la o viață de familie care să le fie garantată printr-o lege a parteneriatului civil.

Românii de pretutindeni

România a pierdut în ultimii 30 de ani de pe teritoriul ei mai mulți cetățeni decât în toate războaiele din epoca modernă. Din păcate, deși românii din diaspora au contribuit la dinamizarea vieții sociale și politice și au susținut economia României, politica românească fie i-a ignorat, fie a lucrat împotriva lor. Credem că numărul mare de români ce s-au adaptat și trăiesc în sânul societăților occidentale reprezintă o realitate ce trebuie transformată într-o oportunitate. În mai multe privințe, diaspora reprezintă avangarda schimbării în interiorul țării, iar statul român trebuie să o includă ca partener în proiectele și deciziile viitoare, să îi faciliteze contribuția la dezvoltarea socio-economică a țării și să creeze, pentru cei ce doresc, condițiile de a se reintegra în România. În același timp, credem în dreptul românilor de a fi fericiți oriunde s-ar afla, în libertatea de a-și urma proiectele de viață acolo unde consideră că acestea vor putea fi cel mai bine valorificate, așa cum credem în libertatea de mișcare ca drept fundamental al omului. Susținem o politică externă mai atentă la problemele cu care se confruntă comunitățile românești în păstrarea și dezvoltarea identității lor culturale și lingvistice. În Sud-Estul Europei, susținem protejarea comunităților istorice românești precum și eliminarea falselor identități impuse românilor în scopuri politice – moldoveni sau vlahi. Aceste comunități trebuie să își poată continua existența pe teritoriile în care locuiesc, chiar dacă nu fac parte din statul român. Urmărim respectarea drepturilor lor, precum și întărirea legăturilor dintre aceste comunități și România. USR asumă pe deplin comunitatea de limbă, cultură și istorie dintre România și Republica Moldova, cândva aceeași țară, acum despărțite de vitregiile istoriei în două state separate. USR respectă independența și suveranitatea Republicii Moldova dar, în același timp, consideră legitimă năzuința unor segmente ale populației din ambele state de refacere a unității, pe căi pașnice și democratice. USR consolidează relațiile cu forțele democratice și reformatoare din Republica Moldova și încurajează al doilea stat românesc în afirmarea vocației sale europene și în construcția democrației liberale și a statului de drept, dar și în regăsirea adevăratei sale identități culturale, naționale și europene.

România în lume

Susținem o Românie puternic integrată în proiectele politice europene, ca parte a Uniunii Europene, o Românie care acționează, nu doar reacționează, care se comportă ca un stat membru cu drepturi depline și este capabilă să-și formuleze și să-și urmărească, printr-o politică externă realistă și responsabilă, interesele naționale. Integrarea României în spațiul de libertate economică, în dinamica culturală și în ambițiosul proiect al Uniunii Europene este una dintre cele mai mari realizări ale generației noastre și cel mai important garant al libertății și dezvoltării. Vrem o Europă puternică, unită și solidară, capabilă să facă față, mai mult decât fiecare stat în parte, unor provocări majore precum migrația globală, terorismul și crizele economice. Dorim o uniune tot mai strânsă într-un orizont apropiat și bine definit. O uniune a oamenilor cu credințe și culturi diferite care participă astăzi la construcția acestui proiect în care libertatea de conștiință și celelalte libertăți și drepturi ale omului sunt respectate și garantate. Apartenența României la NATO și parteneriatul strategic cu SUA sunt esențiale pentru securitatea națională. România trebuie să-și îndeplinească angajamentele luate în calitate de stat membru NATO. Înțelegem și credem că, în fața amenințărilor și agresiunilor externe, România trebuie să se asigure că își poate proteja cetățenii, teritoriul și instituțiile democratice, dar și să acționeze ca un partener solid, previzibil și de încredere pentru aliații săi.